កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម ថយចុះមកនៅត្រឹម ៥ភាគរយនៅត្រីមាសទីមួយឆ្នាំនេះ
(ហាណូយ)៖ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានធ្លាក់ចុះក្នុងត្រីមាសទីមួយឆ្នាំនេះ...
វៀតណាមបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗជាង ១៤.១ម៉ឺនករណី និងស្លាប់៦៣នាក់ទៀតក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន...
វៀតណាមបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន ១៧.៨ម៉ឺនករណី និងស្លាប់៧៦នាក់ទៀតក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន...
វៀតណាម ប្រកាសបញ្ចប់វិធានការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកដំណើរអន្តរជាតិ
(ហាណូយ)៖ ប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថា ខ្លួននឹងបញ្ចប់វិធានការចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកដំណើរអន្តរជាតិ...
វៀតណាមបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗឡើងរហូតដល់១៦.៤ម៉ឺនករណី និងស្លាប់១០៩នាក់
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ...
វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗឡើងរហូតដល់ ១៤.២ម៉ឺនករណី និងស្លាប់ ៨៧នាក់
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ...
វៀតណាមរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗរហូតដល់ «៨៦,៩៩០ករណី» និងស្លាប់៩៤នាក់ទៀត
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ...
វៀតណាមបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗ «២៦,០៣២ករណី» ក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយ ២,៨៨៧ករណី
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩...
វៀតណាមរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗ «៨,៧៤៤ករណី» ក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយ ២,៧១៦ករណី
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩...
វៀតណាមរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗ «១៥,៧២៧ករណី» ក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយ ២,៩០៧ករណី ព្រមទាំងស្លាប់ថ្មី១២៦នាក់ទៀត
(ហាណូយ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ នៃជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ