ថៃ៖ មនុស្ស ៩,៣៣១នាក់ឆ្លងកូវីដ-១៩ និងអ្នកជំងឺ ៨៤នាក់ស្លាប់ ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃចន្ទនេះ
(បាងកក)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលថៃ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19...
ថៃ៖ មនុស្ស ២៥,១៣៩នាក់ឆ្លងកូវីដ-១៩ និងអ្នកជំងឺ ១០៨នាក់ស្លាប់
(បាងកក)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលថៃ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19...
ថៃ៖ មនុស្ស ២៤,៨៩២នាក់ ឆ្លងកូវីដ-១៩ និងអ្នកជំងឺ ៩៧នាក់ស្លាប់ ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃចន្ទនេះ
(បាងកក)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលថៃ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19...
វិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសថៃនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អនៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២
(បាងកក)៖ ក្រុមប្រឹក្សាទេសចរណ៍ថៃ (TCT) បានឱ្យដឹងថា ស្ថានភាពទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសថៃនៅត្រីមាសទី១...
ថៃ៖ មនុស្សជាង ២០,៤០០នាក់ឆ្លងកូវីដ-១៩ និងអ្នកជំងឺ ៤៣នាក់ស្លាប់ ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃអង្គារនេះ
(បាងកក)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលថៃ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19...
ថៃ៖ មនុស្សជាង ៨,៤០០នាក់ឆ្លងកូវីដ-១៩ និងអ្នកជំងឺ ២៨នាក់ស្លាប់ ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃសុក្រនេះ
(បាងកក)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលថៃ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19...
ទីបំផុត ថៃ មានករណី ស្លាប់ដំបូង នៃវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី Omicron
(បាងកក)៖ មន្ត្រីសុខាភិបាលថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ពីការស្លាប់ដំបូងរបស់ខ្លួន...
ប្រទេសថៃរកឃើញ «ករណីវិជ្ជមានដំបូង» នៃមេរោគបំប្លែងថ្មី «អូមីក្រុង»
(បាងកក)៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលថៃ បានប្រកាសនៅថ្ងៃចន្ទនេះថា «ករណីវិជ្ជមានដំបូង»...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ