អគ្គិសនីកម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងភ្នំពេញ រយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ ២៤ ខែកុម្ភៈ !
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី...
EDC ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនក្នុងភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់១០ ខែកុម្ភៈ!
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី...
EDC ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់ខ្លះក្នុងភ្នំពេញ រយៈពេល៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី...
EDC ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់១៣ ខែមករា នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងភ្នំពេញ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី...
EDC ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី តាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី...
EDC ប្រកាស​ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយ​ចំនួនក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី២៧-៣0 ខែធ្នូ!
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី...
EDC ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ!
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី...
សម្ដេចហ៊ុន សែន បញ្ជាឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជា ចុះតបណ្តាញអគ្គិសនីចូលតាមតូបលក់ដូរនិមួយៗ នៅក្នុងផ្សារនៅទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកមិញ បានចេញបញ្ជាឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជា...
ដំណឹងល្អ! តម្លៃប្រើប្រាស់អគ្គីសនី នឹងត្រូវបញ្ជុះថ្លៃចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ២០១៩ នេះទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧​ ខែធ្នូ ២០១៨​នេះ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន នាយករដ្ឋមន្ត្រី...
EDC ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅកន្លែងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ!
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ