ត្រៀមៗ!​ ដាច់ភ្លើង ២​ថ្ងៃ សម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះ នៅភ្នំពេញ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
ត្រៀមៗ! EDC ប្រកាសផ្តាច់ភ្លើង ក្នុងតំបន់ខ្លះ នៅភ្នំពេញ រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ប្រកាសការរអាក់រអួលផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត នៅតំបន់មួយចំនួន ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុលដំឡើងបរិក្ខារ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ប្រកាសការរអាក់រអួលផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត នៅតំបន់មួយចំនួន ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ផ្អាកអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី...
EDC ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងព្រៃវែង ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីចំនួន៤ថ្ងៃ...
EDC ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងព្រៃវែង រយៈពេល៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីចំនួន៤ថ្ងៃ...
កម្ពុជា ចាប់ផ្តើមសាងសងរោងចក្រផលិតអគ្គិសនី ៤០០មេហ្កាវ៉ាត់ថ្មី ជៀសវាងការដាច់ភ្លើងដូចឆ្នាំមុន!
ដំណើរការសាងសង់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនី៤០០មេហ្កាវ៉ាត់ថ្មី ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល...
អគ្គិសនីកម្ពុជា ដាក់ដំណើរការអនុស្ថានីយតង់ស្យុងខ្ពស់ 115kV ចំនួន០២កន្លែង នៅខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកំពង់ធំ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានដាក់ដំណើរការអនុស្ថានីយរាម ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស...
EDC ប្រកាសផ្អាកចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ