ដាច់អគ្គិសនីនៅតាមតំបន់មួយចំនួន ក្នុងភ្នំពេញទៀតហើយ ចំនួន​​ ៤ថ្ងៃ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
ត្រៀមៗ! ផ្អាកអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃ២៤ ដល់ថ្ងៃ២៧
រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ អគ្គិសនីកម្ពុជា – EDC...
អ្នករស់នៅភ្នំពេញ តាមតំបន់មួយចំនួន ត្រៀមដាច់ភ្លើងចំនួន ៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ EDC នឹងផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តនៅតំបន់មួយចំនួន ដោយសារតែ…
ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ប្រកាសផ្តាច់ភ្លើងនៅតំបន់ទាំងនេះ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ប្រកាសផ្តាច់ភ្លើងបណ្តោះអាសន្ន នៅតំបន់មួយចំនួននេះ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ប្រកាសថា​ អ្នករស់នៅតាមតំបន់នេះ នឹងអាចដាច់ភ្លើងរយៈពេលខ្លី
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ប្រកាសផ្អាកអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួននៅភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ប្រកាសផ្អាច់ភ្លើង នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨-១១ ខែតុលា
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
EDC ប្រកាសផ្តាច់ភ្លើង ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងភ្នំពេញ
(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ