ចំនួនអ្នកសា្លប់កើនដល់ ២៤នាក់ ក្នុងព្យុះត្រូពិក Megi នៅប្រទេសហ្វីលីពីន
(ម៉ានីល)៖ ព្យុះត្រូពិកមួយដែលបានបោកបក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន...
ត្រៀមអាវភ្លៀងឲ្យហើយទៅ សម្រាប់សប្តាហ៍នេះ!
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង...
ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា កម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ...
ចាប់ពីថ្ងៃទី២២-២៩ ខែមីនា កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយទៅបង្គួរ លាយឡំផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ...
ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-២២ ខែមីនា កម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅបង្គួរ លាយឡំផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា កម្ពុជា អាចមានភ្លៀងពីខ្សោយទៅបង្គួរលាយឡំខ្យល់កន្ត្រាក់
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា...
ចាប់ពីថ្ងៃទី២-៨ ខែមីនា កម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះ ពីកម្រិតខ្សោយទៅបង្គួរដោយអន្លើ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា...
ក្នុងសប្តាហ៍នេះ កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងផ្គរក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅច្រើន
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា...
ចាប់ពីថ្ងៃទី៩-១៥ ខែកុម្ភៈ កម្ពុជាអាចមានភ្លៀងផ្គរក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅច្រើន
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ...
ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ