តម្លៃប្រេងកើនឡើងវិញ ក្រោយមានការកើនឡើងភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្រ្តរវាងអឺរ៉ុប និងរុស្ស៊ី
(តូក្យូ)៖ តម្លៃប្រេងបានឡើងថ្លៃវិញនៅថ្ងៃអង្គារ បន្ទាប់ពីធ្លាក់ថ្លៃកន្លងមក...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា ៤,៤៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤,០៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា៤,១០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ៣,៨០០រៀល ក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា ៤,០០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣,៦៥០រៀលក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
OPEC ព្យាករណ៍ថា តម្រូវការប្រេងនឹងកើនខ្លាំងនៅឆ្នាំក្រោយ ខ្ពស់ជាងមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩
(អន្តរជាតិ)៖ អង្គការនៃប្រទេសអ្នកនាំចេញប្រេង (OPEC) បានព្យាករណ៍ថា...
ពីថ្ងៃនេះតម្លៃប្រេងសាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចុះថោកវិញហើយ
ប្រេងសាំងចុះថ្លៃមកតម្លៃត្រឹម ៣,៩០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា ៤,០០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣,៥៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា ៤,០០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣,៦០០រៀល ក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា ៣,៩០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣,៥៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា៣,៨០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ៣,៤៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ