តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ថ្មី ដែល​ត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃ​ទី​១៦ ដល់​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១
ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ផ្អែក​តាម​តម្លៃ​មធ្យម​ប្រេងឥន្ធនៈ​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ...
ក្នុងសប្តាហ៍នេះ តម្លៃសាំងធម្មតា២,៩០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ២,៦០០រៀលក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
តម្លៃសាំងធម្មតា៣,០៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ២,៦០០រៀលក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា តម្លៃសាំងធម្មតា៣,០៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ២,៧៥០រៀលក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា ៣,០០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ២,៨០០រៀលក្នុង ១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
ពីថ្ងៃ​ទី​១៦ ដល់​ថ្ងៃទី​៣១ ខែកក្កដា សាំង​ធម្មតា​៣០០០​រៀល និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​តម្លៃ​២៧៥០​រៀល ក្នុង​១​លីត្រ​
ភ្នំពេញ​៖ តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​លក់រាយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៦ ដល់​ថ្ងៃទី​៣១ ខែកក្កដា...
ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា៣,០០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ២,៧០០រៀល ក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា២,៨៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ២,៦០០រៀល ក្នុង១លីត្រ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ...
តម្លៃប្រេងសាំង លោតឡើងវិញបន្តិច សម្រាប់សាំងធម្មតា និងសាំងម៉ាស៊ូត នៅខែថ្មីនេះ
រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះផ្សាយថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០...
តម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជា ចុះថោក មកនៅត្រឹម ២ ២៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ២ ៣០០រៀលក្នុង១លីត្រ
នៅថ្ងៃនេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ...
  • ព័ត៌មានថ្មីៗ