• របៀបមើល អនាគតគូស្រករ តាមក្បួនខ្មែរបុរាណ

  ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីមើលជោគវាសនាទៅអនាគត នៃគូរដែលចង់ចងចំណងជាមួយគ្នា តាមរយៈឆ្នាំកំណើត តាមក្បួនខ្មែរបុរាណ៖

  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិអ្នកជំនួញ
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិរាជគ្រូ
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិស្រីលក់ទា
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិទូកប៉ុក
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិស្រីលក់ទា
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិ នាយក្រុម
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិទេវតា
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិអ្នកចេញជំនួញ
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិហ្មដំរី
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំច សម្បត្តិនាយពល
  • ឆ្នាំជូត និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិនាហ្មឺន
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិរាជគ្រូ
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិស្ដេច
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិនាយឃ្លាំង
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិឃុនម្នាង
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិនាហ្មឺន
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិហ្មដំរី
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិទូកអណ្ដែត
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិនាយពល
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំច សម្បត្តិព្រះឥន្ទ្រ
  • ឆ្នាំឆ្លូវ និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិស្ដេចមារ
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិស្រីលក់ទា
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិស្ដេចព្រះរាជទាន
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិតាហានសាំ
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិឈ្មួញសំពៅ
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិនាយសំពៅ
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិជាងមាស
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិអ្នកគ្រូ
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិទូកឈ្នួល
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិអ្នកលក់ត្រី
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិមនុស្សសាមញ្ញ
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំច សម្បត្តិមន្ត្រី
  • ឆ្នាំខាល និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិទេព្ដា
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិនាយឃ្លាំង
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិឈ្មួញសំពៅ
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិអ្នកធ្វើស្រែ
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិព្រហ្ម
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិបានពីការរវិវាទ
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិមនុស្សអាក្រាត
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិរាជគ្រូ
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិនាយពល
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំច សម្បត្តិទូកដរ (ម្ចាស់ទូក)
  • ឆ្នាំថោះ និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិអារក្សទឹក
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិទូកប៉ុក
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិឃុនម្នាង
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិនាយសំពៅ
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិអ្នកធ្វើស្រែ
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិទេព្ដា
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិនាហ្មឺន
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិមន្ត្រី
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិព្រះឥន្ទ្រ
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិស្រូវក្នុងជង្រុក
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំច សម្បត្តិរួមគ្នា
  • ឆ្នាំរោង និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិល្អ
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិស្រីលក់ត្រី
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិនាហ្មឺន
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិជាងមាស
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិព្រហ្ម
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិដំរីក្នុងរោង
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិស្ដេច
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិអ្នកជា
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិទេព្ដា
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំច សម្បត្តិព្រះរាជា
  • ឆ្នាំម្សាញ់ និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិកដុម្ពីរ
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិនាយក្រុម
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិនាយហ្មដំរី
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិអ្នកគ្រូ
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិបានពីការវិវាទ
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិនាហ្មឺន
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិបុរោហិត
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិស្រីស្នំ
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិសេនា
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំច សម្បត្តិនាយឃ្លាំង
  • ឆ្នាំមមី និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិអ្នកលេង
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិទេព្ដា
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិទូកឈ្នូល
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិមនុស្សអាក្រាត
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិមន្ត្រី
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិស្ដេច
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិស្នំអគ្គមហេសី
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិម្ចាស់ផ្ទះ
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិអ្នកចិញ្ចឹមគោ
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិស្រីលក់ត្រី
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំច សម្បត្តិមហាចោរ
  • ឆ្នាំមមែ និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិនាយសំពៅ
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិអ្នកចេញជួញ
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិទូកអណ្ដែតទឹក
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិអ្នកលក់ត្រី
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិរាជគ្រូ
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិព្រះឥន្ទ្រ
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិអ្នកជា
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិសេដ្ឋី
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិអ្នកចិញ្ចឹមទា
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិយក្សស្រីអារឹះកូន
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិមនុស្សចិត្តត្រជាក់
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំច សម្បត្តិទូកដរ
  • ឆ្នាំវក និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិមនុស្សសាមញ្ញ
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិហ្មដំរី
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិមេជីវពល
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិមនុស្សសាមញ្ញ
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិនាយពល
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិស្រូវក្នុងជង្រុក
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិទេព្ដា
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិសេនា
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិស្រីលក់ត្រី (មិនល្អ)
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិមនុស្សចិត្តត្រជាក់
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិមនុស្សចេញជួញ
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំច សម្បត្តិសេះក្នុងរោង
  • ឆ្នាំរកា និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិជ្រូកក្នុងតៀមស្រា
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិនាយពល
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិព្រះឥន្ទ្រ
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិមន្ត្រី
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិទូកដរ
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិរួមគ្នាល្អ
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិព្រះរាជា
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិនាយឃ្លាំង
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិមហាចោរ
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិទូកដរ
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិសេះក្នុងរោង
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំច សម្បត្តិមេផ្សារ (ល្អណាស់)
  • ឆ្នាំច និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិអ្នកលេង
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំជូត សម្បត្តិនាហ្មឺន
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំឆ្លូវ សម្បត្តិស្ដេចមា
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំខាល សម្បត្តិទេព្ដា
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំថោះ សម្បត្តិអារក្សទឹក
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំរោង សម្បត្តិល្អ
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំម្សាញ់ សម្បត្តិកដុម្ពីរ
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំមមី សម្បត្តិអ្នកលេង
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំមមែ សម្បត្តិនាយសំពៅ
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំវក សម្បត្តិមនុស្សសាមញ្ញ
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំរកា សម្បត្តិជ្រូកក្នុងតៀមស្រា
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំច សម្បត្តិអ្នកលេង
  • ឆ្នាំកុរ និង ឆ្នាំកុរ សម្បត្តិព្រានសត្វ

  Credit: rosemag

  ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទពីវេបសេយ www.baykdang.com ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ។ បើលោកអ្នក ត្រូវការអត្ថបទ សូម inbox ទៅហ្វេសប៊ុកផេច [email protected]

  ព័ត៌មានទាក់ទង៖

 • ព័ត៌មានថ្មីៗ